Spółki i prawo kapitałowe

Posiadamy doświadczenie w stałej obsłudze małych i średnich przedsiębiorców. Zajmujemy się tworzeniem i rejestracją spółek prawa handlowego, oddziałów, przedstawicielstw oraz optymalizacją formy działalności (merger & acquisition) prowadzonej przez Klientów. W szczególności sporządzamy umowy założycielskie, regulaminy organów spółek prawa handlowego oraz wszelkie umowy zawierane pomiędzy wspólnikami w związku z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.

Wspieramy Klientów w bieżącej działalności (przygotowanie i obsługa obrad zgromadzeń wspólników, posiedzeń organów spółek czy opracowywanie dokumentacji korporacyjnej) oraz w szczególnych projektach (przygotowywanie oraz opiniowanie umów inwestycyjnych, negocjowanie umów gospodarczych czy pozyskiwanie zezwoleń, koncesji wymaganych do prowadzenia danej działalności gospodarczej lub realizacji projektu). Doradzamy w kwestiach związanych ze zmianami umowy spółek, prawa handlowego, umowami o zakazie konkurencji oraz innych umów z członkami organów spółek prawa handlowego, sprzedażą oraz obciążaniem udziałów w spółkach prawa handlowego, podwyższaniem i obniżaniem kapitału zakładowego (także związanych z wnoszeniem aportów) czy rozwiązaniem i likwidacją spółek prawa handlowego.

Doradzamy w sprawach spornych związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, w tym w sprawach o stwierdzenie nieważność uchwał czy o wyłączenie wspólnika ze spółki prawa handlowego.

W zakresie realizacji projektów kapitałowych przeprowadzamy badania prawne (due dilligence) spółek prawa handlowego oraz sporządzamy opinie w zakresie wykładni i stosowania prawa dla Klientów.

Dla naszych Klientów prowadzimy też kompleksową obsługę prawną w zakresie postępowań rejestrowych oraz innych postępowań związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego prowadzonych przez sądy rejestrowe lub inne właściwe sądy lub organy.